فرم درخواست نمایندگی
* نام :
* نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره ملی :
وضعیت تاهل :
محل صدور :
استان :
آدرس محل سکونت:
* شماره تلفن همراه :
نوع مالکیت :
شماره ثبت/مجوز :
آدرس فروشگاه :
وضعیت انبار :
نحوه آشنایی با ما :

با خانواده تهران پلیمر یارا همراه باشید