حضور شرکت تهران پلیمر یارا در نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی تهران

زمان : 29 مهرماه تا 2 آبان ماه

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران