ارسال خانه های پیش ساخته تولید شده شرکت تهران پلیمر یارا جهت ساخت مراکز درمانی و اسکان زلزله زدگان کرمانشاه