عیدانه نمایندگان شرکت تهران پلیمر یارا به هموطنان عزیز کرمانشاهی