حضور شرکت تهران پلیمر یارا در نمایشگاه توانمندی های صادراتی منطقه آزاد ماکو