حضور شرکت تهران پلیمر یارا در نمایشگاه بین المللی ایران پلاست مهر ماه 1397