قیمت و ابعاد

"با توجه به استاندارد های صنعت قالبگیری دورانی محصول نهایی میتواند تا 3% بیشتر یا کمتر از ابعاد درج شده در جدول ابعاد وقیمت ها باشد "

به کلیه قیمت ها 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه گردیده است

لیست قیمت و ابعاد مخازن عمودی

ظرفیــــت (لیتــراژ)
(Lit)
طول
(Cm)
عـرض
(Cm)
ارتفاع
(Cm)
قیمت
(تومان)
مخزن عمودی 55 لیتری منشوری تک لایه __ 36 61 499900
مخزن عمودی 100 لیتری تک لایه __ 46 72 579900
مخزن عمودی 100 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 46 72 699900
مخزن عمودی 100 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 46 72 749900
مخزن عمودی 150 لیتری تک لایه __ 56 77 745900
مخزن عمودی 150 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 56 77 949900
مخزن عمودی 150 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 56 77 999900
مخزن عمودی 200 لیتری کلر زن تک لایه __ 58 91 929900
مخزن عمودی 200 لیتری تک لایه __ 60 90 919900
مخزن عمودی 200 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 60 90 1049900
مخزن عمودی 200 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 60 90 1099900
مخزن عمودی 220 لیتری تک لایه __ 58 97 1019900
مخزن عمودی 220 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 58 97 1099900
مخزن عمودی 220 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 58 97 1199900
مخزن عمودی 300 لیتری کوتاه تک لایه __ 70 100 1209900
مخزن عمودی 300 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 70 100 1409900
مخزن عمودی 300 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 70 100 1509900
مخزن عمودی 300 لیتری بلند تک لایه __ 57 143 1249900
مخزن عمودی 300 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 57 143 1449900
مخزن عمودی 300 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 57 143 1549900
مخزن عمودی 400 لیتری بلند تک لایه __ 62 165 1399900
مخزن عمودی 400 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 62 165 1899900
مخزن عمودی 400 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 62 165 1999900
مخزن عمودی 500 لیتری کوتاه تک لایه __ 80 120 1749900
مخزن عمودی 500 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 80 120 2049900
مخزن عمودی 500 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 80 120 2149900
مخزن عمودی 500 لیتری بلند تک لایه __ 64 172 1799900
مخزن عمودی 500 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 64 172 2099900
مخزن عمودی 500 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 64 172 2199900
مخزن عمودی 750 لیتری کوتاه تک لایه __ 90 136 2499900
مخزن عمودی 750 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 90 136 2799900
مخزن عمودی 750 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 90 136 2999900
مخزن عمودی 750 لیتری بلند تک لایه __ 75 205 2599900
مخزن عمودی 750 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 75 205 2899900
مخزن عمودی 750 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 75 205 3199900
مخزن عمودی 1000 لیتری کوتاه تک لایه __ 103 140 3099900
مخزن عمودی 1000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 103 140 3299900
مخزن عمودی 1000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 103 140 3799900
مخزن عمودی 1000 لیتری (زیتون) تک لایه __ 117 118 3099900
مخزن عمودی 1000 لیتری (زیتون) سه لایه آنتی باکتریال __ 117 118 3299900
مخزن عمودی 1000 لیتری (زیتون) چهار لایه آنتی باکتریال __ 117 118 3799900
مخزن عمودی 1000 لیتری بلند تک لایه __ 82 217 3399900
مخزن عمودی 1000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 82 217 3599900
مخزن عمودی 1000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 82 217 3999900
مخزن عمودی 1500 لیتری کوتاه تک لایه __ 114 172 4439900
مخزن عمودی 1500 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 114 172 4649900
مخزن عمودی 1500 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 114 172 5149900
مخزن عمودی 1500 لیتری بلند تک لایه __ 99 215 4439900
مخزن عمودی 1500 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 99 215 4649900
مخزن عمودی 1500 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 99 215 5149900
مخزن عمودی 1800 لیتری تک لایه __ 110 217 5169900
مخزن عمودی 1800 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 110 217 5599900
مخزن عمودی 1800 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 110 217 5999900
مخزن عمودی 2000 لیتری کوتاه تک لایه __ 165 130 5399900
مخزن عمودی 2000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 165 130 5699900
مخزن عمودی 2000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 165 130 6199900
مخزن عمودی 2000 لیتری (زیتون) تک لایه __ 146 151 5399900
مخزن عمودی 2000 لیتری (زیتون) سه لایه آنتی باکتریال __ 146 151 5699900
مخزن عمودی 2000 لیتری (زیتون) چهار لایه آنتی باکتریال __ 146 151 6199900
مخزن عمودی 2000 لیتری متوسط تک لایه __ 130 176 5399900
مخزن عمودی 2000 لیتری متوسط سه لایه آنتی باکتریال __ 130 176 5699900
مخزن عمودی 2000 لیتری متوسط چهار لایه آنتی باکتریال __ 130 176 6199900
مخزن عمودی 2000 لیتری بلند تک لایه __ 114 215 5399900
مخزن عمودی 2000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 114 215 5699900
مخزن عمودی 2000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 114 215 6199900
مخزن عمودی 2500 لیتری تک لایه __ 140 190 6499900
مخزن عمودی 2500 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 140 190 7199900
مخزن عمودی 2500 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 140 190 7699900
مخزن عمودی 3000 لیتری کوتاه تک لایه __ 175 154 7999900
مخزن عمودی 3000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 175 154 8599900
مخزن عمودی 3000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 175 154 9199900
مخزن عمودی 3000 لیتری متوسط تک لایه __ 152 200 7999900
مخزن عمودی 3000 لیتری متوسط سه لایه آنتی باکتریال __ 152 200 8599900
مخزن عمودی 3000 لیتری متوسط چهار لایه آنتی باکتریال __ 152 200 9199900
مخزن عمودی 3000 لیتری بلند تک لایه __ 132 256 7999900
مخزن عمودی 3000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 132 256 8599900
مخزن عمودی 3000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 132 256 9199900
مخزن عمودی 4000 لیتری کوتاه تک لایه __ 170 205 10699900
مخزن عمودی 4000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 170 205 11199900
مخزن عمودی 4000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 170 205 11849900
مخزن عمودی 4000 لیتری بلند تک لایه __ 157 226 10699900
مخزن عمودی 4000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 157 226 11199900
مخزن عمودی 4000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 157 226 11849900
مخزن عمودی 5000 لیتری کوتاه تک لایه __ 220 170 12999900
مخزن عمودی 5000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 220 170 13999900
مخزن عمودی 5000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 220 170 14799900
مخزن عمودی 5000 لیتری بلند تک لایه __ 176 240 12999900
مخزن عمودی 5000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 176 240 13999900
مخزن عمودی 5000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 176 240 14799900
مخزن عمودی 6000 لیتری کوتاه تک لایه __ 220 200 15899900
مخزن عمودی 6000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 220 200 16299900
مخزن عمودی 6000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 220 200 17099900
مخزن عمودی 6000 لیتری بلند تک لایه __ 190 255 15899900
مخزن عمودی 6000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 190 255 16299900
مخزن عمودی 6000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 190 255 17099900
مخزن عمودی 8000 لیتری تک لایه __ 210 280 19999900
مخزن عمودی 8000 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 210 280 20999900
مخزن عمودی 8000 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 210 280 22999900
مخزن عمودی 10000 لیتری کوتاه تک لایه __ 239 248 25999900
مخزن عمودی 10000 لیتری کوتاه سه لایه آنتی باکتریال __ 239 248 27999900
مخزن عمودی 10000 لیتری کوتاه چهار لایه آنتی باکتریال __ 239 248 29999900
مخزن عمودی 10000 لیتری بلند تک لایه __ 210 323 25999900
مخزن عمودی 10000 لیتری بلند سه لایه آنتی باکتریال __ 210 323 27999900
مخزن عمودی 10000 لیتری بلند چهار لایه آنتی باکتریال __ 210 323 29999900
مخزن عمودی 14000 لیتری تک لایه __ 270 277 32599900
مخزن عمودی 14000 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 270 277 35099900
مخزن عمودی 14000 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 270 277 36799900
مخزن عمودی 15000 لیتری تک لایه __ 252 332 37999900
مخزن عمودی 15000 لیتری سه لایه آنتی باکتریال __ 252 332 40399900
مخزن عمودی 15000 لیتری چهار لایه آنتی باکتریال __ 252 332 42499900