فرم ثبت گارانتی
* نام خریدار :
* کدملی :
* نام محصول :
* تاریخ ثبت :
* شماره سریال برگه گارانتی :
شماره فاکتور :
نام شهر :
* تلفن همراه :
تلفن ثابت :
آدرس خریدار :
* کدپستی :
ایمیل :

با خانواده تهران پلیمر یارا همراه باشید